Unapređenje zdravlja

Unapređenje zdravlja

Autor: Suada Branković – Dijana Avdić – Aida Rudić
Izdavač: Bosanska riječ, Tuzla
Biblioteka: Udzbenici i priručnici
Težina: 400 gr
Opis: tvrdi povez, kolor štampa, kvalitetan kunsdruck papir, mat plastifikacija
Strana: 176
Prodajna cijena 15,00 €
Popust

 "Unapređenje zdravlja i zdravstveno obrazovanje" autora mr. sci. Suade Branković, prof. dr. Dijane Avdić i prof. dr. Aide Rudić, je značajan stručni doprinos u oblasti unapređenja i promocije zdravlja. Knjiga je namijenjena prvenstveno studen¬tima fakulteta zdravstvenog usmjerenja na dodiplomskoj i postdiplomskoj nastavi, ali i svim zdravstvenim radnicima, posebno u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i javnom zdravstvu, koji svakodnevno promoviraju zdravlje i kontinuirano rade na prevenciji oboljenja. Rad sa korisnicima zdavstvene zaštite, bez obzira na osnovni problem i/ili poremećaj zdravlja, u osnovi nosi rad na promociji zdravlja, učenje i edukaciju za unapređenje i poboljšanje zdravlja.


Knjiga je podijeljena je u 11 poglavlja u kojima je dat prikaz svih tema rele¬vantnih za promociju zdravlja: od osnovnih definicija zdravlja i bolesti do pristupa, načina i metoda unapređenja zdravlja i usvajanja zdravog načina života.

Prevencija oboljenja je krucijalna za humani razvoj. Promotivni pristup omogućava da se u zajednici dospije do svih grupa stanovništva. Rano prepozna¬vanje obima problema, rano upozoravanje i rani odgovor omogućava blagovremeno izbjegavanje budućih "epidemija" bilo kojeg patološkog stanja i izbjegavanje "eks¬plozije" faktora rizika, koji su svuda oko nas.

Promotivno-preventivni populacioni pristupi u rješavanju zdravstvenih po¬treba stanovništva su veliki izazov za zdravstvene radnike i imaju dugotrajne rezul¬tate. U oboljenjima ne postoji dihotomija - priroda oboljenja je proces i kontinuitet. Ljudi pod visokim rizikom su samo dio procesa i kontinuiteta rizika. Rizici po zdravlje ne postoje izolirano, postoje u kontinuitetu i predstavljaju proces, vezan u lancu kauzaliteta. Fundamentalni aksiom preventivne medicine kaže da veliki broj ljudi izložen malom riziku može generirati mnogo većim brojem slučajeva nego mali broj ljudi izložen visokom riziku. Samim tim, u dodiplomsku i postdiplomsku edukaciju, kao i kontinuiranu edukaciju zdravstvenih radnika potrebno je snažnije uključivati znanja i vještine u promotivno-preventivnim pristupima, a ova knjiga je značajan is¬korak u tome.

U prvom poglavlju autorica opisuje osnove koncepte i nudi pregled značaj¬nijih definicija zdravlja. Slijede poglavlja u kojima se opisuju glavni faktori koji djelu¬ju na ljudsko zdravlje, poremećaji zdravlja i karakteristike poremećaja zdravlja, sa vrlo ilustrativnim primjerima o vodećim nezaraznim i zaraznim oboljenjima, pore¬mećajima mentalnog zdravlja, te nasilju i nesrećama i komparacijama sa podacima iz Bosne i Hercegovine i svijeta.
Od četvrtog do jedanaestoga poglavlja autorica daje jasan pregled politika, prioritizacije, pristupa, metoda, sredstava i modela za unapređenje zdravlja.
U četvrtom poglavlju: "Pristupi unapređenju zdravlja i zdravstvenom odgo¬ju", opisan je zdravstveno-obrazovni proces, sa prikazima svih važnijih definicija zdravstvenog obrazovanja, kao i ciljevi obrazovanja prema modelu Svjetske zdrav¬stvene organizacije.

Slijedi poglavlje: "Definisanje politike i prioriteta u unapređivanju zdravlja", u kojem su iznešene najvažnije karakteristike lokalnih, državnih i međunarodnih po¬litika za unapređenje zdravlja.

U šestom poglavlju: "Promocija i promotori zdravlja", dat je sveobuhvatan prikaz i definisanje promocije zdravlja kao mjere zdravstvene zaštite, ali kao i pro¬cesa koji podržava okolnosti i stanja putem kojih se ljudi osposobljavaju da naprave zdrav izbor. Autorica ističe promociju zdravlja kao "...pokret koji angažuje društve¬ne, okolinske, zdravstvene i druge odrednice s ciljem prevencije zdravstvenog rizika. Promocija zdravlja podržava lični i socijalni razvoj putem obezbjeđenja informacija, edukacije za zdravlje i razvoja vještina neophodnih za uspostavljanje kontrole nad svojim zdravljem i svojom okolinom."

Poglavlje: "Definisanje potreba za unapređenje zdravlja", daje prikaz konce¬pata zdravstvenih potreba i zahtjeva, kako opštih zdravstvenih potreba i zahtjeva, tako i potreba i zahtjeva za zdravstvenom zaštitom. Dat je sadržajan i ilustrativan pristup u definisanju i objašnjenju koncepta zahtjeva i potreba u zdravstvenom si¬stemu.
Osmo poglavlje: "Rad na unapređenju zdravlja sa drugim ljudima", obrađuje koordinaciju i timski rad u interdisciplinarnim timovima, što je neophodnost u pro¬vođenju aktivnosti promocije zdravlja.
"Komunikacija i komunikacijska sredstva u unapređenju zdravlja" je poglav¬lje u kojem autorica dobro koncipirano i detaljno opisuje sve karakteristike dobre komunikacije, sa posebnim osvrtom na zdravstvenu komunikaciju i svim njenim oblicima.

Zadnja dva poglavlja opisuju metode rada i učenja za unapređenje zdravlja i modele promjena ponašanja sa preglednim definicijama i karakteristikama svakog procesa ponaosob.
Knjiga daje stručni doprinos u oblasti unapređenja i poboljšanja zdravlja, sa posebnim akcentom na definisanje i opis operativnih aktivnosti za promociju zdrav¬lja u zajednici, mjestima i metodama rada, što je značajno u davanju seta znanja i vještina studentima, budućim zdravstvenim radnicima, koji svoje znanje stiču i usa¬vršavaju na fakultetima zdravstvenih usmjerenja.

Knjiga je koncipirana tako da omogućava efektivno učenje za unapređenje zdravlja, koristeći savremene principe i pristupe bazirane na pregledu savremene li¬terature. Kako sama autorica kaže: "Obaveza je svih zdravstvenih radnika da provo¬de promociju zdravlja. Pored zdravstvenih radnika, na ovim područjima mogu uspješno djelovati studenti i nastavnici pedagoških škola, članovi UN-a, aktivisti raz¬nih udruženja koji svojim radom unapređuju zdravlje, sociolozi, pravnici, ekonomisti, stručne službe u radnim kolektivima, inžinjeri zaštite na radu i itd."

U odnosu na cjelokupan pregled, zadovoljstvo je preporučiti ovu knjigu kao obavezno štivo za buduće i sadašnje zdravstvene radnike, koji se u svakodnevnom radu susreću sa značajnom problematikom, a to je unapređenje i poboljšanje zdrav¬lja stanovništva, odnosno pacijenata i korisnika zdravstvene zaštite, a to smo svi mi.


Doc. dr. Aida Pilav

Trenutno nema recenzija za ovaj proizvod.